Regulamin

do góry

Regulamin świadczenia usług przez firmę Quick-Trans:

§1

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy firmą Quick-Trans zwaną, dalej Quick-Trans, a jej klientami, zwanych dalej Zleceniodawcami, w zakresie obsługi przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek w usłudze „door to door” w ruchu międzynarodowym.
1.2 Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów oraz pracowników Quick-Trans.
1.3 Zakres działalności Quick-Trans obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. Quick-Trans świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
1.4 Firma Quick-Trans zastrzega sobie prawo współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami, których uważa się z góry zaaprobowanych przez Zleceniodawcę.

§2

2.1 Przewóz przesyłek - świadczone przez Quick-Trans usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie.
2.2 Przesyłka - m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki, rowery, motory i inne - przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
2.3 List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
2.4 Zleceniodawca - podmiot który zleca Quick-Trans wykonanie usługi przewozowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
2.5 Płatnik - płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.
2.6 Usługa „door to door” - oznacza to, że przesyłka odbierana jest od Nadawcy i doręczana do Odbiorcy.

§3

3.1 Firma Quick-Trans nie przewozi przesyłek, których zawartością są:

 • rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak: materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, radioaktywne, żrące, wybuchowe, broń i amunicję;
 • żywe zwierzęta lub rośliny;
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • papierosy, tytoń, alkohol;
 • zwłoki lub szczątki ludzkie bądź zwierzęce;
 • dzieła sztuki lub antyki, papiery wartościowe, bony toawarowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne, kamienie lub metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
 • gdy przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR;
 • przesyłek, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 • przesyłek, które nie maja sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne;
 • żywności płynnej i łatwo psującej się;
 • żywności pakowanej inaczej niż hermetycznie;
 • przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić pozostałe przesyłki.

3.2 Zleceniodawca zobowiązuje sie do wydania Quick-Trans wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.
3.3 W przypadku stwierdzenia, po przyjęciu przesyłki do spedycji, naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień § 3 pkt.1, Zleceniodawca zostanie wezwany do zapłaty kary pieniężnej, w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Quick-Trans z tytułu opłaty spedycyjnej.
3.4 Zaplata kary, o której mowa w § 3 pkt.3, nie pozbawia prawa Quick-Trans dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.5 Quick-Trans zastrzega sobie prawo odmowy przewozu przesyłki w sytuacji określonych w § 3 pkt.1, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:

 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;
 • przewozu przesyłek, które mogą obniżyć jakość wykonywanych usług;
 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zawartość przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§4

4.1 Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie www.quick-trans.co.uk przez Zleceniodawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu.
4.2 Zleceniodawca oświadcza, że osobiście wypełnił list przewozowy, stosowany przez Quick-Trans lub, że został on wypełniony przez Quick-Trans zgodnie z jego zaleceniami. Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym i poręcza, iż jest właścicielem zawartości przesyłki powierzonej Quick-Trans.
4.3 Kopia listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca, oryginał zostaje w Quick-Trans w celu uzyskania potwierdzenia odbioru przesyłki z datą i podpisem odbiorcy.
4.4 Zleceniodawca zobowiązany jest zachować kopie listu przewozowego otrzymanego od kuriera; w momencie odbioru przez niego przesyłki; do momentu dostarczenia przesyłki, jak również okazać na wypadek problemów z dostarczeniem przesyłki, bądź reklamacji. W przypadku braku listu przewozowego, Quick-Trans może nie być w stanie rozpocząć procedury reklamacji.

§5

5.1 Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy.
5.2 Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowa i zgodna ze stanem rzeczywistym zadeklarowanym oraz opisanym w liście przewozowym.
5.3 Termin realizacji zlecenia wynosi od 3 do 21 dni roboczych od dnia indywidualnie ustalonego z Zleceniodawcą.
5.4 Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
5.5 W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
5.6 W przypadku nieobecności adresata, Quick-Trans pozostawia awizo, ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zostaje zwrócona Zleceniodawcy na jego koszt.
5.7 Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§6

6.1 Zleceniodawca zobowiązany jest oddać przesyłkę firmie Quick-Trans w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
6.2 Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania przesyłki w opakowaniu, jeżeli przesyłka, ze względu na swe właściwości lub zawartość tego wymaga.
6.3 Opakowanie miedzy innymi powinno być:

 • zamknięte i zabezpieczone (taśma samoprzylepna, plomby czy pieczecie lakowe);
 • odpowiednio wytrzymale, uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np.
  „góra/dół” lub „uwaga szkło”;
 • pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.

6.4 Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza sie do jej masy.
6.5 Zasady i sposób pakowania przesyłek omówione zostały na stronie www.quick-trans.co.uk.

§7

7.1 Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Quick-Trans może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
7.2 Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, Odbiorcy bądź przedstawiciel Quick-Trans dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
7.3 Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
7.4 Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
7.5 Niezgodności o których mowa § 3, stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

§8

8.1 Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce, bądź jej opakowaniu dokładne dane Nadawcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy, a także Odbiorcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy.
8.2 Dane opisane na przesyłce musza zgadzać się z danymi umieszczonymi w liście przewozowym.

§9

9.1 Przyjęcie przez Quick-Trans przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§10

10.1 W przypadku uszkodzenia zewnętrznego lub ubytku przesyłki przedstawiciel Quick-Trans zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Quick-Trans) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
10.2 Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Quick-Trans.
10.3 Quick-Trans ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
10.4 Odpowiedzialność Quick-Trans z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 100,00 (sto) PLN. Quick-Trans nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.
10.5 Zwierzęta przewożone firmą Quick-Trans nie są objęte ubezpieczeniem, ponadto Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas transportu zwierzaka. Firma Quick-Trans NIE ODPOWIADA w sytuacji gdy zwierze (pies, kot itd) zaginie, ucieknie lub zdechnie podczas podroży. Właściciel, opiekun każdego zwierzaka, które zostało przewiezione firma Quick-Trans zgadza się na wykorzystanie jego zdjęcia w Galerii Zwierząt na stronie internetowej. Quick-Trans również nie odpowiada za stan zdrowia zwierzaka przed podrożą, podczas podroży oraz po jej zakończeniu.Firma Quick-Trans zastrzega sobie prawo przewozu osób i zwierząt od 24h do 120h.
10.6 Właściciel – osoba nadająca zwierzaka: psa, kota itd. jest zobowiązany do wydania kurierowi prawidłowo wypełnionego przez weterynarza paszportu zwierzęcia według zalecanych norm europejskich oraz jest odpowiedzialna za zrobienie wszystkich wymaganych badan zwierzakowi przed podrożą wymagane przez DEFRE. Do każdego zwierzaka właściciel lub opiekun może dalaczyc wyprawkę do 5 kg włącznie ( karma, miski, zabawki itd ), każdy dodatkowy kg będzie obciążony kwota 1.20£.
10.7 W przypadku zatrzymania na granicy zwierzaka z powodu braku wszystkich wymaganych badan lub braku prawidłowego wpisu w paszporcie przez weterynarza właściciel zwierzaka jest zobowiązany do uiszczenia dla firmy Quick-Trans wpłaty na konto w ciągu 3 dni roboczych umówionej całkowitej kwoty za przewóz zwierzaka.
10.8 Jeżeli się okaże podczas podroży ze zwierzak nie ma wszystkich badan lub paszport jest źle wypełniony to wszystkie koszty które poniesie z tego tytułu przewoźnik pokrywa dodatkowo właściciel.
10.9 Firma Quick-Trans zastrzega sobie prawo przewozu osób i zwierząt od 24h do 120h.Osoby które podróżują firma Quick-Trans nie sa objęte ubezpieczeniem podczas podroży.
10.10 Właściciel, opiekun każdego zwierzaka, które zostało przewiezione firma Quick-Trans zgadza się na wykorzystanie jego zdjęcia w Galerii Zwierząt na stronie internetowej oraz na portalu Facebook.
10.11 W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem Quick-Trans, odpowiedzialność Quick-Trans za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu Quick-Trans upoważniony ubezpieczyciel.
10.12 Quick-Trans ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
10.13 Odpowiedzialność Quick-Trans nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
10.14 W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Quick-Trans ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

§11

11.1 Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika Quick-Trans i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
11.2 Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w § 4 pkt.1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, Quick-Trans może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.
11.3 Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Quick-Trans (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie Quick-Trans może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Quick-Trans, z powodu nie spełnienia przez przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez Quick-Trans, zgodnego z niniejszym Regulaminem.

§12

12.1 Quick-Trans nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały z przyczyn spowodowanych przez:

 • działanie siły wyższej m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą Quick-Trans;
 • jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie określonych przepisów niniejszego Regulaminu ze strony nadawcy, odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do przesyłki, osób nie powiązanych z Quick-Trans, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez nadawcę lub Quick-Trans;
 • skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

§13

13.1 Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko Quick-Trans przysługuje Zleceniodawcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
13.2 Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby Quick-Trans.
13.3 Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia listu przewozowego. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.
13.4 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • nazwę oraz adres Reklamującego;
 • tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
 • nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia;
 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej
  oddany do przewozu towar;
 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)
 • kwotę roszczenia;
 • wykaz załączonych dokumentów;
 • podpis Reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

13.5 Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
13.6 Po rozpatrzeniu reklamacji, Quick-Trans powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
13.7 Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 13 pkt. 4), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
13.8 Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.
13.9 Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Quick-Trans.

§14

14.1 Quick-Trans przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności Quick-Trans w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez Quick-Trans na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.
14.2 Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Quick-Trans powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

§15

15.1 Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby Quick-Trans przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Quick-Trans usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Quick-Trans.
15.2 Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie www.quick-trans.co.uk.
15.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2009 roku.

do góry